• Facebook
  • Twitter
  • Google Plus

Uçuş Hakkınız İçin Başvuru Formu (UÇUŞA KABUL EDİLMEDİM)

Zamanında kontuara ulaştınız mı?

Uçuşunuza iradeniz dışında kabul edilmediniz mi?

Seyahat sigortanız var mı?

Taleplerinizi havayolu firmasına daha önce ilettiniz mi?


Daha önce bu uçuşla ilgili başka bir başvuruda bulundunuz mu?
Ek Belgeler (Bilet vb.)

Alternatif sunuldu mu?


Yolcu Kimlik Bilgileri

Sil

Adres ve İletişim Bilgileriniz

* Zorunlu alanlar.


Uçuşa kabul edilmeme(denied boarding, over-booking)Havalimanına havayolu şirketinin belirlemiş olduğu hareket saatinden önce geldiniz ve check-in kontuarında hazır bulundunuz, ancak havayolu yetkilileri iradeniz dışında sizi uçuşa kabul etmediler. Bu durumda genelde hava taşımasında “over-booking” olarak adlandırılan, uçağın koltuk sayısından fazla (kapasite fazlası) bilet satılması durumu söz konusudur. Bu durum yolcular için gerçekten kabullenmesi çok zor bir durumdur. Eğer uçuşa kabul edilmemeniz herhangi bir hastalık ya da uçuşunuzu gerçekleştirmek için herhangi bir risk (yasal engellerin bulunması, ilgili vizenin olmaması, nüfus cüzdanınızın yanınızda bulunmaması) ya da benzeri haklı bir gerekçeye dayanmıyorsa, uçuşa kabul edilmemeniz sebebiyle tazminat hakkınız doğar. Sitemizde bulunan yönlendirmeleri takip ederek bu duruma ilişkin mağduriyetinizi tarafımıza bildirin, hiç bir ön ücret talep etmeden hak ettiğiniz tazminat miktarını ilgili havayolu şirketinden sizin adınıza en kolay ve en hızlı şekilde tahsil edelim!

UÇUŞ HAKLARI GENEL İŞLEM ŞARTLARI

Madde 1: Genel İşlem Şartlarının Uygulama Alanı
İşbu işlem şartları Nergis Güler Şahıs Şirketi ile (kısaca “uçuşhaklarım.com”) www.ucushaklarim.com adresindeki internet sitesi (kısaca “Site”) üzerindeki servislerden yararlanan gerçek kişi (kısaca “Yolcu”) arasındaki sözleşmesel ilişki ve ucushaklarim.com ile Yolcu (bundan sonra her biri ayrı ayrı “Taraf” veya her ikisi birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır) arasında akdedilen sair tüm sözleşmeler için uygulanacaktır. Ucushaklarim.com Yolcu’nun havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili Avrupa Birliği mevzuatı başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili ulusal mevzuattan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının ilgili havayolu şirketlerine karşı ileri sürülmesi, takibi ve elde edilmesi (kısaca “Hizmet”) hususunda Yolcu’ya gerekli desteği sağlayacaktır.

Madde 2: Sözleşmenin Kurulması ve Hizmetin Kapsamı
2.1. Sözleşmenin Kurulması. ucushaklarim.com’un yukarıda Madde 1 altında belirtilen Hizmet’in verilmesi hususundaki teklifi bu aşamada bağlayıcı değildir. Yolcu ise Site üzerinden Hizmet’ten yararlanmak talebine ilişkin yapacağı başvuru ile (“Başvuru”) Taraflar arasında bu hususta bir sözleşme kurulmasına yönelik olarak bağlayıcı bir icapta bulunmakta olup 2 işgünü süre ile bu icap ile bağlıdır. Başvuru üzerine ucushaklarim.com tarafından Başvuru’nun alındığına ilişkin bildirim ucushaklarim.com’un Yolcu’nun icabını kabul ettiği anlamına gelmez. İcabın kabulü ancak ucushaklarim.com tarafından “Başvurunuzun Kabulü” başlığını taşıyan ve Başvuru’nun ucushaklarim.com tarafından işleme alınmasının kabul edildiğinin açıkça Yolcu’ya bildirildiği yazılı bildirimin Yolcu tarafından alınması ile gerçekleşecektir.
2.2. Ucushaklarim.com’un Yükümlülükleri. Sözleşme’nin yukarıda 2.1. maddesinde belirtildiği şekilde kurulması ile ucushaklarim.com, sadece Yolcu’nun Başvuru kapsamında verdiği bilgilerle sınırlı olmak üzere ve sadece Yolcu’nun Başvuru konusu uçuşla ilgili haklarının elde edilmesi için Hizmet kapsamında ilgili havayolu şirketine gerekli alacak talebini göndermek, bu taleple ilgili gerekli yazışmaları ve görüşmeleri yapmak ve özen yükümlülüğü kapsamında bu taleplerin sulh/uzlaşma yoluyla sonuçlanmasını takip etmek yükümlülüğü altına girmektedir. Hizmet kapsamında ucushaklarim.com, ilgili havayolu şirketinin, Başvuru konusu uçuşla ilgili haklarına ilişkin olarak yapacağı nakit ödeme yapmak dışındaki her nevi karşı teklifi (açık bilet sağlama, mil verme vb.) Yolcu için bağlayıcı olacak şekilde reddetmeye yetkili olup Yolcu’dan bu hususta hiçbir ek onay almak zorunda değildir.
2.3. Hizmetin Kapsamı. Sözleşmenin kurulması, ucushaklarim.com yönünden, Yolcu’nun söz konusu haklarının dava açılması veya icra takibi başlatılması vb. yasal yollara başvurulması suretiyle elde edilmesini kapsamaz. Ucushaklarim.com hiçbir şekilde herhangi bir hukuki danışmanlık hizmeti vermekle yükümlü olmadığı gibi böyle bir hizmet de vermemektedir. Ucushaklarim.com sadece 2.2. maddesi kapsamında Yolcu’nun Başvurusu kapsamındaki haklarının ilgili havayolu şirketinden sulhen elde edilmesi hususunda gerekli iletişimin kurulmasını ve bunların takibini sağlamaktadır.
2.4. Yasal Yollara Başvuru. Yolcu’nun söz konusu haklarının dava veya icra takibi gibi yasal yollarla takip edilmesi ancak, Yolcu’nun bu yönde ucushaklarim.com tarafından önerilecek veya doğrudan kendisince belirlenecek avukatlara ayrıca vekalet vermesi ve bu avukatlarla kendi arasında imzalayacağı avukatlık sözleşmesinin şartları altında söz konusu olabilir. Yolcu’nun söz konusu haklarının dava ve icra takibi gibi yasal yollara başvurulmak suretiyle takip edilip edilmeyeceği edilecekse hangi avukatlarca takip edileceği Yolcu tarafından tamamen serbest şekilde belirlenir. Böyle bir yasal yola başvurulması halinde, ucushaklarim.com, sulh sürecine ilişkin bilgileri Yolcu tarafından görevlendirilecek avukatlar ile ancak Yolcu’nun açık yazılı talebi üzerine paylaşacaktır.

Madde 3: Yolcu’nun Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Yolcu, Başvuru ile ilgili, uçuştan doğan haklarının ucushaklarim.com tarafından havayolu şirketinden talep edilmesi ve ilgili sürecin takip edilmesi için gerekli olan vekâletname metnini şahsen imzalamak ve Site üzerinden Başvuru Formu ile birlikte ucushaklarim.com’a göndermekle yükümlüdür. Söz konusu vekâletname hiçbir surette yasal yollara başvuru yetkisini kapsamayacaktır.
3.2 Yolcu, Başvuru Formu kapsamında kendisinden talep edilen tüm bilgi ve belgeleri ucushaklarim.com’a doğru ve anlaşılır şekilde iletmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, Başvuru Formu’nda Yolcu’dan talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde ucushaklarim.com’a verilmesini kapsar.
3.3. Yolcu işbu Genel İşlem Şartları’nı kabul etmekle, Başvuru’ya konu uçuşla ilgili olarak, Uçuş Hakları’nı en doğru şekilde bilgilendirdiğini, verdiği bilgilerin kendisi tarafından bilinen veya bilinmesi gereken somut gerçekle bire bir şekilde örtüştüğünü, havayollarına karşı ileri sürülmesini talep ettiği hakların hukuken sahibi olduğunu ve bunlar üzerinde serbest şekilde tasarruf yetkisi bulunduğunu, Başvuru’ya konu uçuşla ilgili olarak ilgili havayolu şirketinden ayni veya nakdi hiçbir tazminat elde etmediğini ve/veya böyle bir tazminatın ödeneceğine dair herhangi bir taahhüt almadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4. İşbu Genel İşlemler Şartları ile Yolcu, Başvuru’ya konu uçuştan doğan haklar ile ilgili olarak ilgili havayolu şirketini borçtan kurtarıcı ifanın (nakit ödemenin) sadece Uçuş Hakları’na yapılabileceğini aksi halde söz konusu hakkın Yolcu tarafından tazmin edilmemiş sayılacağını peşinen kabul ve beyan eder.
3.5. Yolcu, Sözleşme süresi boyunca, ucushaklarim.com’un açık yazılı onayı olmaksızın kendisinin doğrudan ilgili havayolu şirketi başta olmak üzere hiçbir üçüncü şahsa karşı Başvuru’ya konu uçuştan doğan hakları ile ilgili olarak herhangi bir talepte bulunmayacağını, yazışma ve görüşme yapmayacağını, herhangi bir yasal süreç başlatmayacağını veya başlatılmış bir süreci takip etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yolcu, ilgili havayolu şirketinin veya temsilcinin kendisiyle doğrudan temasa geçmesi halinde Uçuş Hakları’nı derhal yazılı şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür.
3.6. Yolcu Başvuru’ya konu uçuştan doğan haklarını ucushaklarim.com’un izni olmaksızın bir üçüncü kişiye temlik edemez, devredemez ve bu hak üzerinde rehin hakkı tesis edemez.
3.7. Yolcu’nun işbu 3. maddede sayılan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması veya özen yükümlülüğü kapsamında kendisinden beklendiği ölçüde uygun davranmaması halinde, ucushaklarim.com Sözleşme’yi derhal haklı sebeple feshe yetkilidir. Bu durumda Yolcu, ucushaklarım.com tarafından ilgili havayolu şirketine gerekli alacak talebininin gönderilmiş olması kaydıyla, ucushkalarim.com’a cezai şart tutarı olarak yolcu başına 50,-TL (elli Türk Lirası) ödemekle yükümlü olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 4: Ücretlendirme ve Mahsup Yetkisi
4.1. ucushaklarim.com Hizmet karşılığında, ilgili havayolu şirketi tarafından fiilen yolcuya ödenecek tutar üzerinden (faizler ve sair yan ödemeler de dahil) %25 komisyon ücretine hak kazanacaktır. İşbu komisyon ücretine KDV ve sair vergi, harç, resim vb giderler dahil değildir.
4.2. ucushaklarim.com, Yolcu’nun Başvuru’ya konu haklarına ilişkin herhangi bir tutarın ilgili havayolu şirketi tarafından kendisine ödenmesi halinde, yukarıda belirtilen Komisyon Ücreti’ni mahsup edecek, mahsup sonrasında bakiye meblağın tümünü başkaca hiçbir kesinti yapmaksızın Yolcu’nun Başvuru Formu kapsamında bildireceği banka hesabına en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ödeyecektir. Bankalar üzerinden yapılacak ödeme işlemleri için Banka tarafından kesilecek her nevi masraf ve sair kesinti Yolcu’ya ait olacaktır. Yolcu tarafından yanlış veya eksik banka hesap bilgisi verilmesi ve söz konusu meblağın verilen banka hesabına havale edilmesi halinde dahi ucushaklarim.com bu hususta yükümlülüğünü gereği gibi ifa etmiş addolunacak, Yolcu yeniden ödeme yapılmasını talep edemeyecektir.
4.3 Yolcu’nun işbu Genel İşlem Şartları’nda yer alan yükümlülüklerine uygun davranması kaydıyla, Başvuru’ya konu uçuştan doğan haklara ilişkin olarak ilgili havayolu şirketi ile ucushaklarim.com tarafından yürütülen sulh sürecinin olumsuz sonuçlanması ve Yolcu’ya herhangi bir ödeme yapılmaması halinde Yolcu her ne nam altında olursa olsun ucushaklarim.com’a herhangi bir ücret ödemek zorunda olmayacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki, İşbu Genel İşlem Şartları’nın 3.7. maddesi hükmü uyarınca Yolcu’nun işbu Genel İşlem Şartları’nın 3. Maddesinde sayılan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması veya gerektiği ölçüde uygun davranmaması halinde, ucushaklarim.com Sözleşme’yi derhal haklı sebeple feshe yetkilidir. Bu durumda Yolcu, ucushkalarim.com’a cezai şart tutarı olarak yolcu başına 50,-TL ödemekle yükümlü olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. ucushaklarim.com sadece Yolcu’nun bu yöndeki açık yazılı talebi halinde ilgili havayolu şirketi tarafından kendisine ödenen meblağın dökümünü yapmak ve ilgili ödemeyi belgelendirmek ile yükümlü olacaktır.
4.6. ucushaklarim.com çalışanları, Başvuru ve/veya ilgili havayolu şirketine karşı yürütülen sulh süreci kapsamında işlem ve eylemleri sebebiyle Yolcu’nun uğrayacağı zararlardan ancak kasıt ve ağır kusur hallerinde sorumlu olacaktır.

Madde 5: Sözleşme’nin Sona Ermesi ve Cayma Hakkı
5.1. Yolcu işbu Sözleşme’nin kurulmasından itibaren 2 (iki) gün içerisinde herhangi bir sebep bildirmeksizin cayma hakkında sahiptir. Yolcu işbu cayma hakkını Başvuru takiben derhal de kullanabilir. Bu durumda ucushaklarım.com vekâletten istifa ettiğini yazılı olarak Yolcu’ya bildirecektir.
5.2. Taraflar arasındaki Sözleşme, Başvuru kapsamında Yolcu’nun sahip olduğu hakların ilgili havayolu şirketi tarafından kısmen veya tamamen ödenmesi ve söz konusu mahsup işlemi sonrasında bakiye meblağın Yolcu’nun banka hesabına ödenmesi ile kendiliğinden sona erer. Bu durumda ucushaklarım.com vekâletten istifa ettiğini yazılı olarak Yolcu’ya bildirecektir.
5.3. Taraflar arasındaki Sözleşme, ucushaklarim.com’un Yolcu’nun Başvuru’ya konu uçuşla ilgili haklarının ilgili havayolu şirketince ödenmeyeceğini dolayısıyla söz konusu hakların sulhen elde edilemeyeceğini öngörmesi ve bu durumu yazılı şekilde Yolcu’ya bildirmesi ile sona erer. Bu durumda ucushaklarım.com vekâletten istifa ettiğini yazılı olarak Yolcu’ya bildirecektir.
5.4. Yolcu’nun 3. madde hükümlerine aykırı davranması halinde ucushaklarim.com Sözleşme’yi haklı sebebe dayalı olarak derhal feshetmeye yetkilidir. Bu durumda ucushaklarım.com vekâletten istifa ettiğini yazılı olarak Yolcu’ya bildirir. Bu halde işbu Genel İşlem Şartları’nın 3.7 maddesi uyarınca Yolcu, ucushaklarim.com’a cezai şart tutarı olarak yolcu başına 50,-TL ödemekle yükümlü olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6: Yetkili Mahkeme, Uygulanacak Hukuk ve Sair Hükümler
6.1. Yolcu ile Uçuş Hakları arasında Sözleşme’den ve Genel İşlemler şartlarından doğacak her nevi uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
6.2. Taraflar arasındaki Sözleşme’den veya işbu Genel İşlem Şartları’ndan doğacak her nevi uyuşmazlığın çözümünde CISG hariç olmak üzere Türk maddi hukuk kurallarına göre çözümlenecektir.
6.3. İşbu GİŞ, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta olup işbu GİŞ Taraflar arasında daha önceden yapılan her nevi anlaşma, uzlaşma ve mutabakatı hükümsüz kılar. Sözleşme ve GİŞ hükümleri ancak Taraflarca yazılı şekilde değiştirilebilir.
6.4 İşbu GİŞ, 12.10.2013 tarihinden sona yapılacak tüm Başvurular yönünden geçerli ve bağlayıcıdır.
6.5 Yolcu’nun Başvuru Formu kapsamında bildireceği posta adresi ve e-posta adresi geçerli tebligat (bildirim) adresi olup, bu adreslerde yapılacak değişiklikler ucushaklarim.com’a yazılı olarak bildirilmediği takdirde işbu adreslere yapılan her türlü tebligat veya bildirim, diğer tarafa ulaşmasa bile hukuken geçerli bir tebligat/bildirim olarak kabul edilecektir.UÇUŞ MAĞDURİYETLERİNİZDE 600 EURO'YA KADAR TAZMİNAT HAKKINIZIN OLDUĞUNU BİLİYORMUYDUNUZ!

Artık Hakkınızı Aramak Çok Kolay !

Bize Başvurun

1. BİZE BAŞVURUN

Basit bir şekilde formumuzu doldurun haklarınızı kontrol edelim

Bize Başvurun

2. HAKKINIZI ARAYALIM

Tecrübeli ekibimiz tüm dünyada ön ödemesiz hakkınızı arıyor!

Bize Başvurun

3. ÖDEYELİM

Haklarınız anında hesabınıza geçecektir!